Novinky

Prehľad filmovej tvorby

 

Naše filmy 

Pridajte sa k nám

 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 

nachadzate sa > Naše aktivity > Knižné publikácie > Doplnkové učebné texty

"Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938 - 1945" doplnkové učebné texty

 

V pondelok 7. apríla 2014 uvedie minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič do škôl knižnú publikáciu „Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938 – 1945“. Slávnostné podujatie sa uskutoční o 10.00 hod. na Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom za účasti novinárov.

 

Kniha bude slúžiť učiteľom ako doplnkový učebný text pre vyučovanie holokaustu na hodinách dejepisu pre žiakov 2. stupňa základných škôl, ako aj stredných odborných škôl a gymnázií. Učebné texty sú doplnené obrazovými prílohami a výpoveďami priamych účastníkov historických udalostí a podporujú emocionálne prežívanie žiakov. Zároveň ich nútia klásť si závažné etické otázky a hľadať na ne odpovede.

 

Nový výučbový materiál, ktorý prichádza do škôl, vytvára priestor na samostatnú i skupinovú činnosť žiakov počas vyučovania, na rozvíjanie ich schopnosti kritického myslenia i narábania s historickými prameňmi a vhodným spôsobom nadväzujú na požadované výkonové štandardy predpísané pre ISCED 3A a učebnicu určenú pre gymnáziá.

 

 

"The Solution to the Jewish Question in Slovakia during 1938 - 1945" Supplementary textbook

 

On Monday, 7 April 2014, Minister of Education, Science, Research and Sport of the SR Dušan Čaplovič will launch a school textbook entitled “The Solution to the Jewish Question in Slovakia during 1938-1945”. The gala event will take place at 10:00 a.m. at M. R. Štefánik High School in Nové Mesto nad Váhom in the presence of the press.

 

The book will be used by teachers as a supplementary textbook for Holocaust education in history classes for pupils of the second state of primary education as well as vocational and academic high school students. The textbooks include pictorial sections and testimony from direct participants in historical events, and support the pupils’ emotional connection with the material, as well as forcing them to ask themselves serious ethical questions and look for answers to them.

 

This new teaching material creates the opportunity for individual and group activities during education, for the development of students’ ability to think critically and to work with historical materials, and aligns with performance standards required for ISCED 3A and academic high school textbooks.