Novinky

Prehľad filmovej tvorby

 

Naše filmy 

Pridajte sa k nám

 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 

nachadzate sa > Naše aktivity > Knižné publikácie > Sobibor neznáma história

Sobibor - neznáma história

V prvej vlne deportácií počas roka 1942 bolo zo Slovenska násilne odvezených v 57 transportoch 57 752 Židov. Z toho 39 z nich smerovalo do Lublinskej oblasti, kde sa nachádzal vyhladzovací tábor, ktorý počtom obetí zo Slovenska predstihol aj ten najznámejší, Auschwitz. Reč je o tábore Sobibor, v ktorom zavraždili počas druhej svetovej vojny viac než jednu tretinu Židov zo Slovenska (približne 25-tisíc).

 

Tak ako v iných táboroch, aj v Sobibore vládla atmosféra neustáleho strachu. Okrem bitiek a ponižovania k nej prispievali aj každodenné popravy zastrelením, či bezdôvodné posielanie do plynových komôr. Chýbajúce pracovné sily boli okamžite nahradené väzňami z nových transportov.

 

Predsa však sa niečím od iných táborov odlišoval – priemerná dĺžka života Židov, ktorých do tábora priviezli, bola tri hodiny. Podľa spomienok Filipa Bialowitza, ktorý tento tábor prežil, až 99,9 percent Židov okamžite poslali do plynových komôr. Šancu na prežitie mali iba tí, ktorých na prácu vybrali. On to šťastie mal, a tak si po desiatkach rokov splnil záväzok voči mužovi, ktorý mu zachránil život.

 

Ak sa pýtate, aký záväzok, odpoveď nájdete v knihe Michala Vaněka „SOBIBOR neznáma história“, v ktorej je nielen podrobné Bialowitzovo svedectvo, ale aj ďalšie informácie o tomto pre mnohých neznámom tábore. Jej uvedenie do života sa bude konať 21. novembra 2014 o 15:30 h. v SNM – Múzeu židovskej kultúry v Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzala generálna riaditeľka Sekcie právnej a konzulárnej MZVaEZ SR Barbara Illková.

 

Kniha je obohatená o fotografie Martina Korčoka, z ktorých sa na budúci rok plánuje zorganizovať výstava pod rovnomenným názvom. Samotná publikácia je nepredajná a slúži na vzdelávacie účely.

 

Úryvok z knihy:

 

„Po príchode do plynových komôr boli (holandskí Židia) brutálne a natesno natlačení do štvorcových miestností s rozmermi 4 x 4m. Vtedy už pravdepodobne tušili, že niečo nie je v poriadku. Som však presvedčený, že si neuvedomili hroznú pravdu, až kým po prvý raz nevdýchli jedovatý plyn." 

 

Filip Bialowitz

Táto publikácia bola vydaná v rámci projektu Seredské svedectvá. Projekt Seredské svedectvá bol financovaný z Fondu pre mimovládne organizácie, resp. z Finančného mechanizmu EHP 2009 - 2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Seredské svedectvá je Posilnenie aktívneho občianstva.

 

- - -

Sobibor - An Unknown History

During the first wave of deportations in 1942, a total of 57,752 Jews were deported from Slovakia in 57 transports. Of these, 39 headed for the district of Lublin, the location of a concentration camp whose number of victims from Slovakia exceeded even the most notorious one, Auschwitz. The name of this concentration camp was Sobibor, where over one third of Slovak Jews (about 25 thousand) were murdered during World War II.

 

As in other camps, the atmosphere in Sobibor was one of constant fear. This was due not only to the beatings and humiliation, but also to daily executions by shooting and the sending of people to the gas chambers for no evident reason. Missing workers were then immediately replaced by prisoners from new transports.

 

And yet in something the camp was different from others – the average lifespan of Jews arriving at the camp was three hours. According to Filip Bialowitz, who survived the camp, up to 99.9 percent of Jews were immediately sent to the gas chambers. Only those selected for work had any chance of survival. He was lucky, and so decades later, he repaid his debt to the man who saved his life.

 

If you are asking what debt, you will find the answer in Michal Vaněk’s book Sobibor – An Unknown History, which not only contains Bialowitz’s detailed testimony, but also other information about this for many hitherto unknown camp. Its launch will take place on 21 November 2014 at 3:30 p.m. at SNM –Museum of Jewish Culture in Bratislava. The event will take place under the auspices of Barbara Illková, Directorate General for Legal and Consular Affairs of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic.

 

The book also contains photographs by Martin Korčok from an upcoming exhibition of the same name that will take place next year. The book itself is not for sale, and is intended for educational purposes.

 

An excerpt from the book:

 

 “After arriving in the gas chambers [the Dutch Jews] were brutally crammed into rooms measuring 4 x 4 m. By then they probably suspected that something was amiss. But I am convinced that they didn’t realize the horrible truth until they drew their first breath of poison gas.”

Filip Bialowitz

This book was published as part of the Sered Testimonies project, financed by the Fund for Non-Governmental Organizations, part of the EEA 2009-2014 Financial Mechanism. The fund is administered by the Open Society Foundation. The goal of the Sered Testimonies project is Strengthening Active Citizenship.