Novinky

Prehľad filmovej tvorby

 

Naše filmy 

Pridajte sa k nám

 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 

nachadzate sa > Naše aktivity > Seredské svedectvá

Seredské svedectvá

V januári 2013 sa na podnet iniciátorov projektu Slovenský vojnový štát a holokaust v kolektívnej pamäti slovenskej spoločnosti uskutočnil výskum názorov verejnosti na obdobie Slovenského vojnového štátu. Výsledky tohto prieskumu ukázali, že najmä mládež má veľmi nedostatočné vedomosti o tomto období našich dejín. Všeobecným problémom je nedostatočné zastúpenie témy holokaustu, ako aj všeobecnej histórie menšín na Slovensku vo vyučovaní základných a stredných škôl, ako aj nedostatočná dostupnosť kvalitných vzdelávacích materiálov. Prekážkou je aj nedostatočná motivácia učiteľov zaraďovať uvedené témy do vyučovania a vzdelávať sa v danej problematike.

 

Ako odozva na hore uvedené problémy vznikol projekt Seredské svedectvá, ktorý sa snaží mapovať nedostatky vo výučbe a zaplňovať diery, s ktorými sa stretávame v práci so žiakmi, študentmi a pedagógmi základných a stredných škôl. Aj preto je projekt postavený na:

 

  1. Dlhodobom výskume s dôrazom na orálnu históriu. Od roku 2008 do roku 2013 sme spracovali 24 výskumov o ľuďoch židovského pôvodu, ktorí reprezentujú jednu z etablovaných minorít na Slovensku, jej kultúru, zvyky, tradície ale i zložitú a tragickú históriu. Výskumy spracovávame do formy krátkych vzdelávacích filmov.  
  1. Sprístupnení a rozšírení ponuky kvalitných vzdelávacích materiálov,  študijných materiálo vrátane krátkych vzdelávacích filmov k nim. Do projektu sme zakomponovali aj výrobu a tlač vzdelávacích publikácií, ktoré budeme využívať na plánovaných vzdelávacích seminároch. 
  1. Motivácií učiteľov vzdelávať sa. Hlavným faktorom je spolupráca na vzdelávacom programe pre základné a stredné školy s SNM – Múzeom židovskej kultúry, ktoré je pracoviskom akreditovaným Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. Projekt stavia na dlhodobej spolupráci škôl so SNM-MŽK. Špeciálnou motiváciou pre učiteľov, ktorí prešli, alebo prejdú našimi vzdelávacími seminármi, bude možnosť zúčastniť sa vzdelávacieho seminára v múzeu Holokaustu Yad Vashem, ktoré je jednou z najuznávanejších výskumných a vzdelávacích inštitúcií o holokauste.

Hlavným prínosom je rozšírenie a dostupnosť ponuky vzdelávania v oblasti minoritných kultúr a ich histórie na Slovensku pre mladú generáciu. V roku 2009 bolo zahájené budovanie Slovenského národného múzea – Múzea holokaustu Sereď so vzdelávacím strediskom s medzinárodnou pôsobnosťou. Naše združenie od zahájenia projektu participuje na výskumoch pre túto inštitúciu v oblasti výskumu s preživšími pracovný a koncentračný tábor Sereď. Vzhľadom na jeho zameranie - na výchovu v oblasti ľudských práv a slobôd a k predchádzaniu všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu - je tento projekt spoločensky stále veľmi aktuálny. Prioritne sa chceme zamerať na výskum s ľuďmi, ktorí sa narodili do roku 1935 a zo získaných výpovedí pokračovať v natáčaní ďalších dokumentov o ich utrpení. Na základe filmových dokumentov vytvoríme vzdelávacie materiály pre pedagógov a študentov pod názvom Seredské svedectvá, z ktorej budú prioritne profitovať žiaci, študenti a pedagógovia základných a stredných škôl. Na tvorbe vzdelávacieho materiálu budú participovať etablovaní odborníci v danej oblasti.

 

Aktivity:

 

  1. Počas samotného projektu sme realizovali tvorbu a distribúciu vzdelávacej publikácie Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938-1945, ktorá získala doložku MŠVVaŠ SR ako doplnková učebná pomôcka distribuovali sme ju vďaka Slovenskej pošte, a.s. do škôl a gymnázií (s výučbou dejepisu) na celom území Slovenska. Taktiež sme vydali publikácie Sobibor neznáma históriaCesta bez návratu. Obe publikácie sú o nacistickom vyhladzovacom tábore v Sobibore a zároveň prvými ucelenými publikáciami na túto tému v Slovenskom jazyku. V KT Sobibor bolo zavraždených najviac Židov zo Slovenska cca. 25 000. 
  1. V rámci projektu sme uskutočnili dva vzdelávacie semináre pre pedagógov.

-      Holokaust a jeho výučba na školách, Dolná Krupá, 18. – 19. november 2013 (v spolupráci so SNM – Múzeom židovskej kultúry v Bratislave, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Medzinárodnou školou štúdií holokaustu v Jad Vašem)

-   Vzdelávanie o holokaustu, Jad Vašem – Izael, 14. – 17. november 2014 (v spolupráci s Medzinárodnou školou štúdií holokaustu v Jad Vašem a SNM – Múzeom židovskej kultúry v Bratislave)

 

  1. Výstupom projektu je aj sedem vzdelávacích filmov. Každý jeden z filmov bol predstavený širokej verejnosti premiérou. Všetky sú postupne distribuované na školy a vzdelávacie inštitúcie po celom území Slovenska a vďaka anglickému prekladu aj v zahraničí.

 

Projekt Seredské svedectvá bol podporený sumou 76 000 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom projektu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Seredské svedectvá je Posilnenie aktívneho občianstva.

 

 

Webová stránka Grantov EHP: www.eeagrants.org

Správca Programu: www.osf.sk, www.eeango.sk