Novinky

Prehľad filmovej tvorby

 

Naše filmy 

Pridajte sa k nám

 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 

nachadzate sa > Naše aktivity > Seredské svedectvá

Seredské svedectvá

V januári 2013 sa na podnet iniciátorov projektu Slovenský vojnový štát a holokaust v kolektívnej pamäti slovenskej spoločnosti uskutočnil výskum názorov verejnosti na obdobie Slovenského vojnového štátu. Výsledky tohto prieskumu ukázali, že najmä mládež má veľmi nedostatočné vedomosti o tomto období našich dejín. Všeobecným problémom je nedostatočné zastúpenie témy holokaustu, ako aj všeobecnej histórie menšín na Slovensku vo vyučovaní základných a stredných škôl, ako aj nedostatočná dostupnosť kvalitných vzdelávacích materiálov. Prekážkou je aj nedostatočná motivácia učiteľov zaraďovať uvedené témy do vyučovania a vzdelávať sa v danej problematike.

 

Ako odozva na hore uvedené problémy vznikol projekt Seredské svedectvá, ktorý sa snaží mapovať nedostatky vo výučbe a zaplňovať diery, s ktorými sa stretávame v práci so žiakmi, študentmi a pedagógmi základných a stredných škôl. Aj preto je projekt postavený na:

 

  1. Dlhodobom výskume s dôrazom na orálnu históriu. Od roku 2008 do roku 2013 sme spracovali 24 výskumov o ľuďoch židovského pôvodu, ktorí reprezentujú jednu z etablovaných minorít na Slovensku, jej kultúru, zvyky, tradície ale i zložitú a tragickú históriu. Výskumy spracovávame do formy krátkych vzdelávacích filmov.  
  1. Sprístupnení a rozšírení ponuky kvalitných vzdelávacích materiálov,  študijných materiálo vrátane krátkych vzdelávacích filmov k nim. Do projektu sme zakomponovali aj výrobu a tlač vzdelávacích publikácií, ktoré budeme využívať na plánovaných vzdelávacích seminároch. 
  1. Motivácií učiteľov vzdelávať sa. Špeciálnou motiváciou pre učiteľov, ktorí prešli, alebo prejdú našimi vzdelávacími seminármi, bude možnosť zúčastniť sa vzdelávacieho seminára v múzeu Holokaustu Yad Vashem, ktoré je jednou z najuznávanejších výskumných a vzdelávacích inštitúcií o holokauste.

Hlavným prínosom je rozšírenie a dostupnosť ponuky vzdelávania v oblasti minoritných kultúr a ich histórie na Slovensku pre mladú generáciu. Prioritne sa chceme zamerať na výskum s ľuďmi, ktorí prežili holokaust a narodili sa do roku 1935 a zo získaných výpovedí pokračovať v natáčaní ďalších dokumentov o ich utrpení. Na základe filmových dokumentov vytvoríme vzdelávacie materiály pre pedagógov a študentov pod názvom Seredské svedectvá, z ktorej budú prioritne profitovať žiaci, študenti a pedagógovia základných a stredných škôl. Na tvorbe vzdelávacieho materiálu budú participovať etablovaní odborníci v danej oblasti.

 

Aktivity:

 

  1. Počas samotného projektu sme realizovali tvorbu a distribúciu vzdelávacej publikácie Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938-1945, ktorá získala doložku MŠVVaŠ SR ako doplnková učebná pomôcka distribuovali sme ju vďaka Slovenskej pošte, a.s. do škôl a gymnázií (s výučbou dejepisu) na celom území Slovenska. Taktiež sme vydali publikácie Sobibor neznáma históriaCesta bez návratu. Obe publikácie sú o nacistickom vyhladzovacom tábore v Sobibore a zároveň prvými ucelenými publikáciami na túto tému v Slovenskom jazyku. V KT Sobibor bolo zavraždených najviac Židov zo Slovenska cca. 25 000. 
  1. V rámci projektu sme uskutočnili dva vzdelávacie semináre pre pedagógov.

-      Holokaust a jeho výučba na školách, Dolná Krupá, 18. – 19. november 2013 (v spolupráci so SNM – Múzeom židovskej kultúry v Bratislave, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Medzinárodnou školou štúdií holokaustu v Jad Vašem)

-   Vzdelávanie o holokaustu, Jad Vašem – Izael, 14. – 17. november 2014 (v spolupráci s Medzinárodnou školou štúdií holokaustu v Jad Vašem a SNM – Múzeom židovskej kultúry v Bratislave)

 

  1. Výstupom projektu je aj sedem vzdelávacích filmov. Každý jeden z filmov bol predstavený širokej verejnosti premiérou. Všetky sú postupne distribuované na školy a vzdelávacie inštitúcie po celom území Slovenska a vďaka anglickému prekladu aj v zahraničí.

 

Projekt Seredské svedectvá bol podporený sumou 76 000 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom projektu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Seredské svedectvá je Posilnenie aktívneho občianstva.

 

 

Webová stránka Grantov EHP: www.eeagrants.org

Správca Programu: www.osf.sk, www.eeango.sk