Novinky

Prehľad filmovej tvorby

 

Naše filmy 

Pridajte sa k nám

 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 

Holokaust a jeho výučba na školách

(vzdelávací seminár pre pedagógov)


V dňoch 18. a 19. novembra 2013 pripravili členovia občianskeho združenia EDAH, v spolupráci so svojimi partnermi zo SNM – Múzea židovskej kultúry v Bratislave a Medzinárodnej školy pre štúdiá holokaustu z Pamätníka Jad Vašem (Yad Vashem – The International School for Holocaust Studies) dvojdňový vzdelávací seminár s názvom Holokaust a jeho výučba na školách. Seminára sa zúčastnilo dvadsať pedagógov z celého územia Slovenska.


Vzdelávací seminár sa uskutočnil pod záštitou Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý seminár zároveň otvoril svojou prednáškou o potrebe výučby a vzdelávania v oblasti holokaustu a v boji proti všetkým formám extrémizmu, xenofóbii a rasového násilia. Úvodný príhovor pre účastníkov odznel v podaní J.E. Alexandra Ben Zvi, veľvyslanca štátu Izrael na Slovensku.

 


Po vystúpení pána ministra Dušana Čaploviča nasledovala odborná prednáška pani Mgr. Miriam Mouryc, ktorá zastupovala Pamätník Jad Vašem. Následne sa všetci účastníci seminára presunuli do SNM – MŽK – Múzea holokaustu v Seredi, kde im Prof. Pavol Mešťan, riaditeľ Múzea židovskej kultúry a Dr. Martin Korčok, predseda organizácie EDAH, predstavili históriu tábora v Seredi. O živote väzňov a podmienkach v koncentračnom tábore Sereď v období rokov 1944 až 1945 prednášal MUDr. Ján Hanák, ktorý táborom prešiel a ďalej bol deportovaný do terezínskeho geta.


Druhý deň pokračoval prednáškami a praktickými radami v oblasti výučby holokaustu. Prednášateľmi boli prof. Pavol Mešťan, ktorý sa venoval téme „Riešenia židovskej otázky“ na Slovensku. Nasledovali prednášky Dr. Miriam Mlynekovej z Univerzity Konštantína filozofa v Nitre o vývoji antisemitizmu na Slovensku od roku 1919 a Mgr. Hildegardy Pokreis zo štátneho archívu v Bratislave, pobočka Šaľa, ktorej prednáška sa týkala priamo dopadu antisemitizmu na oblasť vzdelávania na území Slovenska. Cyklus prednášok zakončila Mgr. Stanislava Šikulová, ktorá zastupovala združenie EDAH ako aj SNM – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. Mgr. Šikulová je expertkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre vzdelávanie v oblasti holokaustu a Slovensko reprezentuje aj vo vzdelávacej sekcii Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu (Education Working Group – International Holocaust Remembrance Alliance). Vo svojej prednáške predstavila pedagógom súčasné trendy vzdelávania v oblasti holokaustu vo svete s prihliadnutím na ich využitie vo vzdelávacom procese na slovenských školách.


Seminár bol ukončený vyhodnotením zo strany pedagógov, ktorých reakcie poslúžia organizátorom pri skvalitnení ďalších podujatí podobného charakteru, ktoré v budúcnosti pripravia. Zo všetkých reakcií by sme si dovolili citovať jednu účastníčku seminára:

 

"Plnohodnotné, výstižné, bolestné,

citlivé, zhmotnené,... všetky slová 

všetkých prednášajúcich počas oboch dní.

Andrea Grancová

obyčajný človek a matka troch detí

 

Faktografické, exaktné, presné,

poučné, plné hodnotných informácií,

inšpirujúce... nemám čo dodať.

Andrea Grancová

učiteľka dejepisu."

 

Cieľom organizátorov do budúcnosti je realizácia vzdelávacích seminárov podobného charakteru v spolupráci s partnermi SNM – Múzeom židovskej kultúry v Bratislave a Pamätníkom Jad Vašem v Izraeli. Jeden rok by sa mal konať seminár na Slovensku a ďalší rok v Medzinárodnej škole pre štúdiá holokaustu v Jad Vašem v Jeruzaleme.


V spolupráci s tímom odborníkov na obdobie holokaustu a metodikov, pod záštitou Dušana Čaplovičam ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, pripravuje EDAH o.z. učebné texty pre pedagógov a študentov, ktoré sa budú venovať postaveniu a osudom Židov zo Slovenska v období holokaustu. Pripravovaná publikácia bude spracovaná do konca roka 2013.

 

 

The Holocaust and Its Teaching in Schools

(a training seminar for teachers)

 

On 18 and 19 November 2013, members of the EDAH NGO, in cooperation with their partners at the SNM – Museum of Jewish Culture in Bratislava and Yad Vashem – The International School for Holocaust Studies, put on a two-day training seminar entitled The Holocaust and Its Teaching in Schools. Twenty teachers from all over Slovakia participated in the seminar.

 

The training seminar took place under the aegis of Dušan Čaplovič, Minister of Education, Science and Sport of the Slovak Republic, who also opened the seminar with a lecture on the need for teaching and education in the area of the Holocaust and in the fight against all forms of extremism, xenophobia and racial violence. His Excellency Alexander Ben Zvi, the Israeli ambassador to Slovakia, made an introductory speech to the seminar participants.

 

 

Mr. Čaplovič’s lecture was followed by a lecture by Mgr. Miriam Mouryc, representing the Yad Vashem Memorial. Subsequently all seminar participants moved to the SNM – MJC – Holocaust Museum in Sereď, where Prof. Pavol Mešťan, director of the Museum of Jewish Culture, and Dr. Martin Korčok, the chairman of EDAH, presented the history of the Sereď camp. MUDr. Ján Hanák, who passed through the camp and was deported onward to the Terezín ghetto, gave a lecture on the life and conditions in the Sereď concentration camp in 1944 and 1945.

 

The second day continued with lectures and practical advice in the area of Holocaust education. Prof. Pavol Mešťan presented a lecture on “The Solution to the Jewish Question” in Slovakia, followed by a lecture by Dr. Miriam Mlyneková from the University of Constantine the Philosopher in Nitra on the development of anti-Semitism in Slovakia from 1919, and by Mgr. Hildegarda Pokreis from the Šaľa branch of the State Archive in Bratislava, whose lecture was on the impact of anti-Semitism on education in Slovakia. The series of lectures was completed by Mgr. Stanislava Šikulová, who was representing the EDAH NGO as well as the SNM – Museum of Jewish Culture in Bratislava. Mgr. Šikulová is an expert of the Ministry of Education, Science, Research and Sport for Holocaust education, and also represents Slovakia in the Education Working Group of the International Holocaust Remembrance Alliance. Her lecture informed teachers of current global trends in Holocaust education, taking into account their utilization in the educational process in Slovak schools.

 

The seminar closed with an assessment by the teachers, whose reactions served organizers for further improvements to similar events that they will put on in the future. Here we would like to cite one of many reactions from participants:

 

Full-fledged, apt, painful,
sensitive, incarnate…
all words of all lecturers during both days.
Andrea Grancová

ordinary person and mother of three

 

Factual, exact, precise,
educational, full of valuable information,
inspiring… I have nothing more to add.
Andrea Grancová
history teacher.”

 

In the future, the organizers would like to put on similar training seminars in cooperation with partners SNM - Museum of Jewish Culture in Bratislava and the Yad Vashem Memorial in Israel. The seminars should alternate on an annual basis between Slovakia and The International School for Holocaust Studies at Yad Vashem in Jerusalem.

 

In cooperation with these experts on the era of the Holocaust plus methodologists in the area of creation of educational materials and textbooks, under the aegis of Dušan Čaplovič, Minister of Education, Science and Sport of the Slovak Republic, EDAH is preparing texts for teachers and students that will be devoted to the position and fates of Jews from Slovakia during the Holocaust. The publication, now under preparation, will be completed by the end of 2013.

 

Partneri

Partners

     

 

         

      

 

 

 

 

 

 

Vzdelávací seminár pre pedagógov finančne podporili

The training seminar for teachers received financial support from

 

 

 

Vzdelávací seminár v rámci projektu Seredské svedectvá. Projekt Seredské svedectvá bol podporený sumou 76 000 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Seredské svedectvá je Posilnenie aktívneho občianstva.

A training seminar as part of the Sereď Testimonies project. The Sereď Testimonies projekt benefits from a € 76 000 grant from Iceland, Lichtenstein and Norway through the EEA Grants 2009-2014 Programme for NGOs. The aim of the projects is to Promote active citizenship.