Novinky

Prehľad filmovej tvorby

 

Naše filmy 

Pridajte sa k nám

 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredných školách

 

Dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

 

Dotáciu MŠVVaŠ SR v oblasti regionálneho školstva Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredných školách sme využili na seminár pre pedagógov s názvom Holokaust a jeho výučba na školách, ktorý sa konal v dňoch 3. až 10. decembra 2017 v Jad Vašem v Izraeli. Medzinárodná škola štúdií holokaustu v Jad Vašem na seminár poskytla svoje priestory a popredných expertov v oblasti výučby o holokauste. Edah o.z. zabezpečil slovenských expertov v oblasti vzdelávania o holokauste, výber pedagogických zamestnancov a organizačné krytie podujatia.

 

 

Od roku 2013 spolupracujeme s Medzinárodnou školou pre štúdium holokaustu v Jad Vašem, ktorej pracovníci patria medzi svetových odborníkov v oblasti vzdelávania v otázkach ľudských práv so zameraním na antisemitizmus, rasizmus, xenofóbiu a prejavy extrémizmu. Cieľom našej spolupráce je sprístupniť tento seminár čo najväčšiemu počtu pedagógov a vzdelávateľov zo Slovenska, ktorí jeho absolvovaním zvýšia svoju úroveň vzdelania, kvalifikácie a práce so študentmi. Posledného seminára sa zúčastnilo 22 osôb z celého územia Slovenska, ktorých sme vyberali v spolupráci so SNM – MŽK – Múzeom holokaustu v Seredi a Vzdelávacím centrom Múzea Slovesného národného povstania. Dôležitým kritériom výberu bolo predošlé vzdelávanie pedagógov a vzdelávateľov v oblasti holokaustu, antisemitizmu, rasizmu a xenofóbie, tj. účasť na seminároch, workshopoch a ich aktívna spolupráca s inštitúciami, ktoré sa tejto téme venujú.

 

Vybraní účastníci seminára absolvovali jeden z pre-seminárov, ktoré sa konali v spolupráci EDAH o.z. s Medzinárodnou školou pre výučbu bolokaustu v Jad Vašem, SNM-MŽK-Múzeom holokaustu v Seredi a Vzdelávacím centrom Múzea SNP v dňoch 20.11.2017 v Múzeu holokaustu v Seredi a 21.11.2017 vo Vzdelávacom centre Múzea SNP. Dôležitosť, ktorú kladú Slovenská republika aj štát Izrael na vzdelávanie holokaustu dokumentuje aj fakt, že pre-seminár, ktorý sa konal 19.11.2017 v Múzeu holokaustu v Seredi otvorila J.E. Zvi Vapni, veľvyslanec štátu Izrael v Slovenskej republike a seminár v Jad Vašem otvárala J.E. Peter Hulényi, veľvyslanec Slovenskej republiky v štáte Izrael.

 

Hodnotenie seminára niektorými účastníkmi:


PhDr. Henrieta Buzgová, PhD., Základná škola Cífer, SNP 5, 919 43 Cífer

V dňoch 3.12. – 10.12. 2017 som mala možnosť absolvovať seminár v Medzinárodnej škole štúdií holokaustu v Jad Vašem v Izraeli. Mám vyštudované učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, v aprobácii dejepis – slovenský jazyk a literatúra. Mám vysokoškolské vzdelanie III. stupňa. Aktuálne vyučujem na základnej škole. Gro môjho úväzku tvoria hodiny dejepisu. Preto som veľmi uvítala možnosť zúčastniť sa daného seminára. Jeho absolvovanie je pre mňa prínosom, predovšetkým v rovine pedagogickej, ale aj osobnej.

 

Odborne vedené workshopy, vysoko erudované prednášky popredných vedcov (napr. prof. Yehuda Bauer, p. Ophir Yarden), nielenže obsahovo nasýtili program, ale predovšetkým mi otvorili nové obzory. V prvom rade v nazeraní na problematiku holokaustu z doteraz mnou nepreskúmaných zorných uhlov. Avšak nápomocné boli aj jednotlivé workshopy, ktoré nám ukázali, ako variabilne možno pracovať so žiakmi pri objasňovaní tejto dôležitej problematiky. Didaktika pracovníkov Jad Vašem vychádza z prepracovanej koncepcie, ich metodológia je vysoko fundovaná a je zrejmé, že na samotných pracovníkov sú kladené vysoké nároky, ktoré z mojej osobnej skúsenosti spĺňajú všetci.

 

 

Oceňujem najmä to, že témy neboli spracovávané izolovane, ale poukazovali na presah na osi minulosť - súčasnosť. Prof. Yehuda Bauer napr. otvoril o.i. otázku súčasného prílevu migrantov do Európy, dr. Noa Mkayton nám priblížila obraz súčasného antisemitizmu, často v prekvapivých súvislostiach, atď..

 

Vzdelávací seminár bol obsahovo veľmi nasýtený, kreatívny, plný podnetov, s možnosťami otvorenej diskusie ku všetkým témam. Diskusia nebola iba možnosť, ale nevyhnutnosť. Pojmová nasýtenosť nevyhnutne viedla k presahu diskusií medzi účastníkmi seminára aj do voľných chvíľ. Tieto momenty tiež vysoko oceňujem, často sme sa dostali v diskusii ešte ďalej, ako priamo po absolvovaní danej témy. Zrejme spolupôsobil aj časový faktor, potrebný pre implementáciu nového uhla pohľadu, či novej témy.

 

Seminár by som odporučila aj iným pedagógom. Vzdelávanie pedagógov má zmysel, pokiaľ je naozaj zmysluplné! Tento Vzdelávací seminár medzi takéto programy jednoznačne nielenže patrí, ale zaujíma popredné miesto!

 

Osobne mi dal pobyt v Jad Vašem veľmi veľa. Odborné poznatky budem využívať v plnej miere, rovnako všetky získané materiály. Navyše, Jad Vašem má svoju internetovú stránku veľmi bohatú a prístupnú pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem. Niektoré materiály som využívala už aj pred pobytom v Izraeli, avšak bol to zlomok v porovnaní s tým, čo budem využívať teraz.

 

Je pravdou, že niektoré materiály, sú obsahovo, či časovo náročné a nezapadajú do časového rámca ŠVP ZŠ. Je však iba na mojom pedagogickom majstrovstve, aby som dokázala zúročiť všetky poznatky a možnosti a žiakov viesť krok za krokom touto citlivou problematikou.

 

 

Mgr. Michal Benedik, PhD., Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/a, 81102 Bratislava

V čase od 3. do 10. decembra 2017 som mal možnosť zúčastniť sa seminára, ktorý sa konal v priestoroch International School for Holocaust Studies Yad Vashem v Jeruzaleme. Ako pedagóg pôsobím na osemročnom Gymnáziu Matky Alexie v Bratislave a mám dlhoročné skúsenosti i s pedagogickou prácou na Univerzite Komenského v Bratislave. Problematike medzináboženského dialógu, ako i vzťahu medzi náboženstvom a prejavmi extrémizmu sa venujem v rámci viacerých predmetov a seminárov, ktoré vediem. Vzdelávací seminár pre mňa predstavoval ďalšiu možnosť, ako si doplniť vedomosti a odborné predpoklady pre prácu pedagóga.

 

 

S radosťou musím konštatovať, že už domáca organizácia seminára bola na vysokej úrovni. Komunikácia bola bezchybná a chcem špeciálne vyzdvihnúť pre-seminár, ktorý sa uskutočnil 27.11.2017 v priestoroch Múzea holokaustu v Seredi. Osobne som sa zúčastnil už množstva podobných podujatí, no toto môžem po odbornej i ľudskej stránke považovať za jedno z najlepších.

 

Samotný seminár v Jeruzaleme prekonal všetky moje očakávania. V priebehu školenia som mal možnosť vypočuť si množstvo odborných prednášok, zúčastniť sa viacerých workshopov, ako i spoznať prácu Yad Vashem v praxi. Táto inštitúcia predstavuje špičku v muzeálnej i vzdelávacej oblasti a považujem za veľmi prínosné, že slovenskí pedagógovia majú možnosť participovať na vzdelávaní tohto typu. Pre mňa osobne bolo okrem samotnej témy nesmierne obohacujúce mať možnosť spoznať nové metodologické a didaktické postupy. Viaceré z nich som stihol implementovať do svojho vzdelávacieho procesu a pilotne ich vyskúšať v podmienkach našej školy. S radosťou môžem konštatovať, že sa u študentov stretli s veľkým záujmom.

 

Bolo pre mňa cťou, že som bol v priebehu seminára vybraný predstaviť svoju pedagogickú metodológiu a prednášať na pôde špičkovej inštitúcie. Následná diskusia a množstvo otázok otvorilo nové témy i východiská pre moju ďalšiu pedagogickú i vedeckú prácu.

 

Ako kulturológa ma veľmi obohatila možnosť spoznať izraelskú kultúru aj v praxi. Hoci bol seminár časovo mimoriadne náročný, každý večer sa naskytla možnosť navštíviť Jeruzalem a jeho centrum. Popri teoretickej výučbe som mal možnosť vidieť praktický život a problémy multikultúrneho a medzináboženského dialógu v praxi. Čo ma veľmi prekvapilo, „skutočný Jeruzalem“ je iný, ako ho predstavujú médiá. Hoci ide naozaj o nábožensky a najmä politicky problematické miesto, necítil som žiadne napätie a strach.

 

Som veľmi vďačný za bohatý sprievodný program, ktorý doplnil témy seminára, ako i informácie o izraelskej kultúre. Veľmi sa mi páčila možnosť navštíviť Masadu, viaceré múzeá, ako i zúčastniť sa komentovanej prehliadky Jeruzalema. Zvlášť ďakujem aj za prítomnosť doc. Borzu, ktorého prednáška, ako i duchovná služba, boli nesmierne obohacujúce.  

 

 

Vďaka výbornej spolupráci a komunikácii medzi organizátormi a účastníkmi seminára prebehlo školenie bez problémov a bez preháňania ho považujem za jednu z najlepších a najprínosnejších skúseností v mojom živote. Veľmi dúfam a verím, že nadobudnuté skúsenosti a vedomosti budem mať možnosť využiť aj pri prípadnej ďalšej spolupráci.

 

 

PhDr. Miriam Mlyneková, PhD., Katedra politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre, Boženy Slančíkovej 1, 949 74 Nitra

Antisemitizmus má hlboké korene a stereotypy, ktoré sa na jeho základe formujú sú veľmi silné a tradujú sa celými generáciami. Antisemitizmus je možné vnímať ako cestu k holokaustu, ktorý nezačal na rampe, kde prebiehala selekcia – začal oveľa skôr - jemnými náznakmi nepriateľstva a pri uvažovaní „MY“ a ONI“. Téma antisemitizmu a holokaustu sa dotýka našej slovenskej identity, toho kým sme. Patrí k nášmu kultúrnemu a spoločenskému dedičstvu a bohužiaľ nie je to téma, ktorá by mala iba historický rozmer. Antisemitizmus ako druh neznášanlivosti a nenávisti voči „iným“ je problém, ktorý je v našej spoločnosti silne prítomný aj dnes. Potvrdzuje sa tiež tvrdenie, že antisemitizmus na svoje prežitie Žida v skutočnosti ani nepotrebuje. Jedinou účinnou cestou ako spoločnosť môže prekonať  stereotypy,  predsudky a nepriateľstvo založené na vymedzení „MY“ a „ONI“ je vzdelávanie a komunikácia obzvlášť s mladými ľuďmi. Preto všetky aktivity vedúce k obohateniu vzdelávacieho procesu sú nesmierne dôležité.

 

V dňoch 3.-10.12. 2017 prebiehal v Medzinárodnej škole štúdií holokaustu v Yad Vashem, Izrael Seminár pre učiteľov zo Slovenska. Pobyt dvadsať dva člennej skupiny pedagógov a ľudí pracujúcich s príbehmi ľudí preživších holokaust bol prínosom z viacerých dôvodov.

 

 

Absolvovali sme prednášky odborníkov svetovej úrovne v skúmaní problematiky antisemitizmu a holokaustu, osobitne by som spomenula prof. Yehudu Bauera. Zaujímavou skúsenosťou boli workshopy, do ktorých sme sa aktívne zapájali. Dôležitou súčasťou vzdelávania bola literatúra, materiály, zdroje a metodiky potrebné k našej pedagogickej práci, ktoré sme získali. Jednotliví prednášajúci odporúčali ako s danými materiálmi pracovať a akým spôsobom pristupovať k problematike. To znamená, že Seminár neprebiehal iba na teoretickej báze, ale mal presah, ktorý ovplyvní našu pedagogickú prax.

 

Súčasťou seminára bolo stretnutie s preživším p. Jurajom Naftali Fürstom, čo bol silný zážitok. Pre mňa osobne bola dôležitá aj komunikácia s potomkom preživších a to s p. Janou Marcus, ktorá nás sprevádzala v múzeu Yad Vashem aj v priestoroch celého areálu. Osobitným spôsobom nám odprezentovalaexpozície v múzeu.

 

Absolvovanie prehliadky múzea holokaustu Yad Vashem nám umožnilo lepšie pochopiť čo židovstvo a svet holokaustom stratil. Expozícia múzea začína filmom, ktorý prezentuje mnohotvárnosť a heterogénnosť európskeho židovstva pred vojnou. Práve uvedomenie si tejto straty, bola jedna z najsilnejších myšlienok, ktorú si ja osobne z pobytu odnášam. Tento odkaz podporoval aj workshop s názvom „Ulica v Poľsku: Model vyučovania o predvojnovom židovskom živote podľa Yad Vashem pre študentov od 15 rokov“. Workshop bol postavený tak, aby si zúčastnení uvedomili rôzne židovské identity a mnohotvárnosť života Židov v predvojnovom Poľsku. Inšpiroval ma, aby som vytvorila podobný model výučby identít Židov, žijúci na území Slovenska v medzivojnovom období, v rámci predmetu Antisemitizmus a judaizmus.

 

Ďalší prínos múzea, samozrejme okrem expozícii mapujúcich jednotlivé fázy riešenia tzv. židovskej otázky v Európe, bolo uvedomenie si významu štátu Izrael pre Židov. Táto skúsenosť je dôležitá jednak pre mňa ako politológa, ale môže byť zaujímavá aj pre učiteľov občianskej náuky. Štát v Izraeli bežní ľudia vnímajú inak ako na Slovensku. Štát Izrael nie je pre jeho občanov iba akási abstraktná inštitúcia, ale niečo pre čo sú aj mladí ľudia ochotní umierať (a to aj v súčasnosti.) Prehliadka múzea končí na terase s výhľadom do krajiny – a akoby návštevník dostával informáciu – toto sme mali, toto sme prežili, toto sme stratili ale máme toto – Izrael a nikdy viac sa nesmie zopakovať, to čo sme zažili.  Jednou zo záruk, že sa holokaust opakovať nebude je práve štát Izrael.

 

Súčasťou Seminára bola aj prehliadka Jeruzalema – tu platí vidieť a zažiť je viac ako prečítať a naštudovať. Je to mesto prelínania náboženstiev, kultúr a stále živej histórie. Podobne je to aj s návštevou pevnosti Masada.

 

 

Absolvovanie Seminára patrí k zásadným a obohacujúcim zážitkom pre mňa osobne a som presvedčená, že aj pre kolegov, ktorí sa ho zúčastnili. Tento typ vzdelávacích aktivít pre učiteľov, by mal byť prirodzenou súčasťou rozvíjania osobnosti učiteľa. Ako som už vyššie spomenula vidieť a zažiť je v tomto prípade oveľa viac ako naštudovať a prečítať. Hoci aby sme mohli videné a zažite skutočne aktívne zužitkovať potrebujeme aj ten teoretický aparát.

 

Ak učiteľ vidí a zažije môže inak osloviť žiaka, ak učiteľ má kvalitný materiál, premyslenú a prepracovanú metodiku môže žiaka nadchnúť a zaujať. Ak má učiteľ osobnú skúsenosť je inšpirovaný túto skúsenosť preniesť a replikovať.

 

Seminár poskytuje inšpiráciu a otvára možnosti ďalšej práce a je už len na nás absolventoch ako túto šancu využijeme.

 

Záver:

Vzdelávanie pomáha účastníkom pochopiť niektoré princípy učenia o holokauste v Jad Vašem. Holokaust nie je chladná štatistika s bezmennou  miliónovou masou; nesmierne dôležité sú osudy jednotlivcov; holokaust a jeho následky neskončili v r.1945; tendencie k nenávisti a intolerancii rastú nebezpečne rýchlo aj v dnešných časoch. To všetko je nevyhnutné neustále pripomínať nielen žiakom a študentom, ale aj každému občanovi modernej Európy. Bolo by dobré, ak by sme v spolupráci s našimi partnermi dospeli do štádia, aby podobné skúsenosti mohli na vlastnej koži zažiť nielen učitelia dejepisu, občianskej náuky, či etickej výchovy, ale aj všetci tí, ktorí vplývajú na výchovu, či sú verejne angažovaní v oblasti edukácie.